Angela Pranarova

POSTER4(1)

Print ready Poster A3
297 mm x 420 mm
300 dpi, CMYK

March 17, 2015

POSTER LIFE

Print ready Poster A3 297 mm x 420 mm 300 dpi, CMYK
March 17, 2015

Business card 22

Print ready business card 3.5 x 2.0 inch 300 dpi, CMYK
March 17, 2015

Business card 21

Print ready business card 3.5 x 2.0 inch 300 dpi, CMYK
March 17, 2015

Buisness card 20

Print ready business card 3.5 x 2.0 inch 300 dpi, CMYK